lunes, 10 de abril de 2017

La menjadora - La compra del silenci del periodisme per la Generalitat de Catalunya

Resultado de imagen de subvenciones generalitat prensa

Catalunya la comunitat de l'Europa democràtica on es produeix aquest estrany fenomen: més del 90% dels digitals i mitjans autòctons d'informació, estan subvencionats. Certament un cas increïble en una Europa que presumeix de la lliure competència i especialment regula contra els excessos de subvenció en tots els sectors.

El Govern de Carles Puigdemont va regar als mitjans de comunicació privats de qualsevol suport escrits en català amb 7.320.000 d'euros en 2016. Aquesta xifra va suposar gairebé una quarta part dels 32.880.000 de diners públics que va repartir l'Institut Català de els Empreses Culturals, que a més de mitjans, subvenciona la música, el cinema, la dansa, el teatre, el circ, etc. TV3 i les emissores de ràdio de la Generalitat en ser públics disposen de partida pressupostària de la Generalitat.

El Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) no enganya, però cal llegir-lo. Des que va començar la crisi el 2008 el "govern" ha nodrit els mitjans amb 181 milions. El desglossament és el següent: 82 milions de subvenció directa i 99 milions camuflats en publicitat institucional. Més concretament al DOGC apareixen 22 contractes de publicitat institucional. Mentrestant, a Catalunya, cada any es tanquen sales d'hospitals i es redueix el nombre de llits, en la mateixa mesura que es prolonguen les llistes d'espera.

Cada vegada el desvergonyiment és més gran per part de la Generalitat de Catalunya per presentar una realitat que no existeix. Per això compta amb pràcticament amb la col·laboració de tots els mitjans de comunicació, no només catalans sinó de les zones d'influència a les Balears i la Comunitat Valenciana.

Les xifres són totalment escandaloses i això és només per a podran veure-les al portal del Departament de la Presidència de la Generalitat de l'dia 7 d'abril de 2007 són 58 pàgines amb un total dels milions d'euros els que després falten per atendre les despeses de dependència o de farmàcia o complir les seves obligacions com a administració col·laboradora de l'Estat Espanyol

Capçaleres com El Punt-Avui, Ara, El Periódico de Catalunya o La Vanguardia, sobreviuen gràcies a aquestes subvencions. Sense el suport explícit de la Generalitat. Simplement no existirien. O, potser millor, hauria de competir realment per sobreviure en el mercat de la informació. Buscarien el seu públic i el cuidarien. Les xifres genèriques no deixen de sorprendre. Tot i la crisi econòmica, els mitjans catalans s'han mantingut en un oasi de subvencions i ha evitat les retallades que sí que arribaven a sanitat. Des de llavors vénen rebent una mitjana de 14 milions d'euros per any.

Com a mostra reprodueixo una mostra de les subvencions relatades en aquesta inacabable llista de compra de voluntats.

Entitat: Associació Amics de la Bressola. ISSN 1988-298X http://www.gencat.cat/dogc DL B 38.014-2007 3/58 Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya Núm. 7346 - 2017.04.07 CVE-DOGC-A-17095049-2017
Finalitat: Personal docent de les escoles La Bressola.
Import: 400.000,00 euros. Aplicació pressupostària: PR0101 D / 482.00.01.00 / 1210

Entitat: FAD. Foment de les Arts i del Disseny.
Finalitat: Activitats de l'entitat durant l'any 2016.
Import: 260.000,00 euros. Aplicació pressupostària: PR0101 D / 482.00.01.00 / 1210.

Entitat: Fundació Privada Audiències de la Comunicació i la Cultura (FUNDACC).
Finalitat: Compensació de pèrdues d'exercicis anteriors i atendre els seus saldos creditors. Import: 1.000.000,00 euros. Aplicació pressupostària: PR1201 D / 748.00.01.00 / 5330

Entitat: Fundació Privada i2Cat. Finalitat: Despeses del projecte Internet of Things Challenges durant l'any 2016.
Import: 200.000,00 euros. Aplicació pressupostària: PR1401 D / 481.00.01.00 / 5310.

Entitat: Fundació Privada i2Cat.
Finalitat: Desenvolupament Recerca Smart Technology.
Import: 230.000,00 euros. Aplicació pressupostària: PR1401 D / 481.00.01.00 / 5310

Entitat: Fundació Centre de Seguretat de la Informació de Catalunya (CESICAT).
Finalitat: Transferència corresponent a l'exercici 2016 i contraprestació econòmica de les solucions TIC recurrents que el CTTI li presta.
Import: 1.955.596,05 euros. Aplicació pressupostària: PR1401 D / 443.72.75.00 / 5310.

Entitat: Edició de Premsa Periòdica Ara, SL.
Finalitat: ara.cat.
Import: 189.833,86 euros. Aplicació pressupostària: PR1201 D / 470.00.01.00 / 5330.

Entitat: El Periódico de Catalunya, SL. finalitat:
La publicació El Periódico de Catalunya.
Import: 452.966,61 euros. Aplicació pressupostària: PR1201 D / 470.00.01.00 / 5330

Entitat: Hermes Comunicacions, SA.
Finalitat: La publicació El Punt Avui.
Import: 445.105,78 euros. Aplicació pressupostària: PR1201 D / 470.00.01.00 / 5330.

Emboscats en aquesta llarga llista figura també ...

Entitat: Acció Cultural del País Valencià
Finalitat: Diverses activitats culturals de l'entitat durant l'any 2016.
Import: 659.602,33 euros. Aplicació pressupostària: PR0101 D / 482.00.01.00 / 1210.

Entitat: Acció Cultural del País Valencià i Institució Joan Fuster.
Finalitat: Finançament de les despeses del crèdit hipotecari de l'edifici "El Segle" seu de l'Octubre CCC.
Import: 659.602,33 euros. Aplicació pressupostària: PR0101 D / 482.00.01.00 / 1210.

-... etc.etc. etc aixi fins a 58 pàgines de pinso perquè la premsa escrita sigui submisa a donar ales al Procés.

Simplement una vergonya. Catalunya, terra de llibertats, ha transformat al periodisme en una professió leguleya. Qui vulgui submergir-se en aquest bosc de corrupció pot entrar a la pàgina:

http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7346/1603063.pdf

No hay comentarios:

Publicar un comentario